Wyszukaj:
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Status prawny
•  Organy przedszkola
•  Zadania przedszkola
•  Kadra pracownicza
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji
•  Zarządzanie obiektem
  Informacje bieżące
•  czas pracy
•  Skargi i wnioski
•  Przetargi
  Prawo
•  Procedury
•  Statut
•  Uchwały
•  Regulaminy
•  Zarządzenia
  Ogłoszenia
•  Odpłatności za przedszkole
•  Nabór dzieci do przedszkola
•  Przerwa wakacyjna
•  DRUKI
•  Nabór na stanowisko urzędnicze
•  Zamówienia publiczne
  Biuletyn Informacji Publicznej
•  Redakcja Biuletynu
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Instrukcja korzystania z BIP
  Budżet
•  Plan budżetu
Pomoc
Statystyki

200354
od 20 czerwca 2006
Prawo » Regulaminy » Regulamin organizacji pracy przedszkola Wersja do druku

Regulamin organizacji pracy przedszkola                                        REGULANMIN  ORGANIZACJI  PRACY
                                          PRZEDSZKOLA  MIEJSKIEGO  NR 1
                                                             W  LUBANIU


1. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubaniu ul. Mickiewicza 1B jest jednostką budżetową
    podległą Burmistrzowi Miasta Lubań.

2. Bezpośredni nadzór nad działalnością przedszkola sprawuje Inspektor Oświaty
    w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Lubań.

3. Nadzór pedagogiczny pełni Kurator Oświaty we Wrocławiu.

4. Przedszkole jest placówką publiczną.

5. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu w godzinach 6:00 - 16:15 (poniedziałek),
    6:00 - 16:00 (wtorek - piątek).

6. Terminy przerwy urlopowej na każdy rok szkolny ustala dyrektor w "Projekcie organizacji
    Przedszkola".

7. W dni pracujące między świętami i okresie wakacyjnym (przy zmniejszonej liczbie dzieci)
     praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w ograniczonej liczbie oddziałów,
     w grupach łączonych. Ilość oddziałów w tych dniach uzależniona jest od ilości
     uczęszczających wychowanków.

8. Czas pracowników poszczególnych grup zawodowych:
    a) nauczycieli,
    b) pracowników administracyjno-obsługowych
    określany jest oddzielnie dla każdej z grup.


9. Pracownicy wymienieni w punkcie 8b pracują w systemie jednozmianowym:
    a) czas pracy przy pełnym wymiarze zatrudnienia wynosi 8 godzin dziennie
         pomiędzy 6:00 - 15:30,
    b) godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych w pełnym
        i niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się indywidualnie,
     c) praca wykonywana jest w dni robocze według zapisu w punkcie 5 z zachowaniem
        prawa do dodatkowych dni wolnych od pracy obowiązujących w danym okresie.

10. Pracownicy wymienieni w punkcie 8a pracują przez 5 dni w tygodniu w godzinach
       6:00 - 16:00, według pensum określonego w "Karcie Nauczyciela".

11. W ramach czasu pracy o których mowa w punkcie 8 oraz ustalonego wynagrodzenia,
      każdy pracownik obowiązany jest realizować swoje zadania, zajęcia i czynności
      wynikające z zajmowanego stanowiska oraz z zadań statutowych przedszkola w wymiarze
      określonym dla każdej grupy zawodowej.

12. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może zobowiązać pracownika
      do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy w innym dniu
      wolnym od pracy (sobota).

13. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty
      z dnia 7 września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

14. Przedszkole realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami (opiekunami),
      z organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi
     zainteresowanymi działalnością przedszkola.

15. Praca opiekuńcza i wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu organizowana jest
      odpowiednio do potrzeb i możliwości wychowanków z poszanowaniem ich godności
      osobistej, religijnej, w poczuciu tożsamości narodowej.

16. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia pomocy
       psychologicznej, pedagogicznej dzieciom w formie zajęć terapeutycznych
       i logopedycznych.

17. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat;
      W szczególnie uzasadnionych przypadkach wiek dziecka może wynosić 2,5 roku.

18. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców
      (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku
      pełne bezpieczeństwo.

19. W czasie przerwy wakacyjnej rodzice mogą umieścić dziecko w placówce pełniącej
      dyżur wakacyjny.

20. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do regulowania i terminowego
      uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

21. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu pobiera się z góry pomiędzy 10 - 20 dniem
       każdego miesiąca.

22. Nieterminowe uiszczanie należności za pobyt dziecka w przedszkolu powoduje
       naliczanie ustawowych odsetek i jest egzekwowane na drodze postępownia
       sądowego.

Regulamin organizacji pracy Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubaniu wprowadza się
w życie z dniem 01.09.2003 r.


Informację wytworzył: Grażyna Kowalska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Grażyna Kowalska, Data wprowadzenia: 2007-02-02 14:43:33, Zatwierdził do publikacji: Grażyna Kowalska, Data publikacji 2007-02-02 15:19:12, Ostatnia zmiana: 2007-03-05 13:02:06, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1915